Wymogi edytorskie tekstów do monografii

Na teksty do publikacji pokonferencyjnej czekamy do 30.01.2024 r. Prosimy wysyłać je na adres email: kreo@freo.org.pl

Podczas redakcji prosimy stosować się do poniższych zasad/struktury artykułu naukowego:

st./tytuł nauk. Imię Nazwisko,  afiliacja – reprezentowana uczelnia lub instytucja (Times New Roman, 12pt)

Tytuł pracy, nie dłuższy niż trzy linijki
(Times New Roman, 16 pt, tekst wyśrodkowany, pogrubiony; Styl: aTytuł główny)

1. Wprowadzenie

– prosimy nie stawiać kropek na końcu tytułów podrozdziałów (Times New Roman, 12 pt, tekst justowany, pogrubiony, numeracja)

Tytuły podrozdziałów należy dostosować do treści i tematyki pracy. Numeracja podrozdziałów powinna być automatyczna. Najlepiej rozpocząć pisanie rozdziału w tym pliku.Ukończony tekst pracy należy przesłać elektronicznie w pliku edytowalnym w formacie „*.docx”. (Times New Roman, 12pt, tekst wyjustowany; Styl: aTekst).

2. Podrozdział – ogólne wytyczne

Objętość pracy powinna wynosić od 6 do 20 stron. Teksty w języku polskim (poprawne stylistycznie, ortograficznie i interpunkcyjnie). Wymogiem koniecznym do publikacji jest m.in. precyzyjne wskazanie celu publikacji, charakter naukowy, poprawność merytoryczna i językowa nadesłanej pracy.

2.1. Podrozdział niższego rzędu (Times New Roman, 12 pt) – fakultatywnie

Stosujemy przypisy dolne z użyciem polskich skrótów: tamże, dz.cyt. Źródła i literatura powinny być przedstawione na końcu pracy. Pozycje literatury należy zamieścić w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów, akty prawne wg hierarchii aktów prawnych w RP, a w ramach tej samej rangi – wg daty uchwalenia.

3. Wypunktowania

Sposób oznaczania list wyliczeniowych w tekście:

 • powinien być ujednolicony (Times New Roman, 12pt, punktory, tekst wyjustowany);
 • rozpoczynamy zawsze od kropek małą literą;
 • na końcu wypunktowań należy wpisać średnik (;), a ostatni zakończyć kropką (.);

w obrębie jednej publikacji należy się ograniczyć do stosowania jednego rodzaju wyliczeń.

4. Numerowanie

Sposób oznaczenia list numerowanych w tekście:

 1. Powinien być ujednolicony (Times New Roman, 12pt, numerowanie, tekst wyjustowany).
 2. Należy zastosować cyfry arabskie.
 3. Treść rozpoczynamy wielką literą i kończymy kropką (.) w każdym punkcie.
 4. W obrębie jednej publikacji należy się ograniczyć do stosowania jednego rodzaju numerowania.

5. Rysunki, wykresy, tabela – maksymalna szerokość 13,3 cm

Umieszczając dodatkowe elementy, takie jak: rysunki, wykresy i tabele, konieczna jest analiza materiału pod względem wartości merytorycznej danego elementu.

Wykresy, tabele i rysunki należy umieszczać „równo z tekstem”. Nie dopuszcza się otoczenia tych elementów tekstem.Do podpisania należy stosować pełne zwroty: Rysunek, Tabela, Wykres.

Rysunki, wykresy i tabele powinny być opisane w tekście wraz ze wskazaniem ich numerów. Nie należy stosować zwrotów takich jak np. „na poniższym rysunku” z uwagi na możliwość zmiany układu treści i wprowadzenie przez to czytelników w błąd.

Należy zadbać o ich czytelność. Opisy na rysunkach i schematach, wartości liczbowe na wykresach powinny mieć wielkość minimum 9 pkt Times New Roman.

W podpisach rysunków, wykresów i tabel w nawiasach kwadratowych należy umieścić odnośnik do literatury, z której zaczerpnięto dane lub też wpisać tekst: [opracowanie własne] bądź opracowanie własne na podstawie…

Proszę zadbać o jakość rysunków min. 300 dpi. Warto pamiętać, że większość materiałów w Internecie posiada ok. 70 dpi.

6. Wnioski/Podsumowanie

W tej sekcji należy w sposób jasny i czytelny sformułować wnioski wynikające z przedstawionego opracowania lub też podsumować treść rozdziału.

Tutaj można wpisać podziękowania dla osób zaangażowanych w powstanie pracy, informacje o finansowaniu itp.

Literatura (Styl: aLiteratura):

 1. Przy realizacji prac należy korzystać z aktualnej literatury naukowej.
 2. Pozycje w bibliografii umieszczamy alfabetycznie wg nazwisk autorów.
 3. Autor A., Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania.
 4. Autor A., Autor B.,Tytuł artykułu, Pełna Nazwa Czasopisma, numer czasopisma, numery stron, rok wydania.
 5. Autor A., Tytuł artykułu, pełny adres strony internetowej [data dostępu xx.xx.xxxx].
 6. strona internetowa [data dostępu xx.xx.xxxx].

Prosimy, aby w pracy:

 • nie zmieniać treści stopki i nagłówka strony,
 • stosować podział całego tekstu na podrozdziały z śródtytułami,
 • nie stosować podziałów na sekcje ani podziału strony,
 • nie stosować kombinacji Shift+Enter,
 • nie dzielić wyrazów,

Informujemy, że prace odbiegające od wzorca, nieprawidłowo sformatowane będą odsyłane do poprawy;

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości podczas przygotowywania tekstu, prosimy o kontakt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.