Kreator Energii

Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej

Regulamin przyznawania statuetki „Kreator Energii”

§1

1. Stowarzyszenie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej (dalej też: FREO) może przyznawać doroczne nagrody – statuetki „Kreator Energii” osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym w dziedzinach: odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.
2. Decyzję o przyznaniu nagrody – statuetki Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej „Kreator Energii” podejmuje Komitet Organizacyjny Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej (dalej też: KREO), który jednocześnie pełni funkcję Kapituły Statuetki „Kreator Energii”.
3. Statuetka może być przyznawana corocznie podczas Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Istnieje możliwość przyznania kilku statuetek w jednym roku bądź jednej nagrody głównej i kilku wyróżnień.
4. Dodatkowo laureaci otrzymują dyplom.
§2
1. Przyznanie statuetki „Kreator Energii” jest wyróżnieniem za propagowanie pozytywnych postaw prowadzących do poprawy stanu środowiska i efektywności energetycznej, do efektywnego zarządzania środowiskiem, a także zapewniających skuteczne mechanizmy, które chronią środowisko przed degradacją.
2. Wręczenie statuetki ,,Kreator Energii” ma miejsce podczas uroczystego bankietu – Gali Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej.
3. Aktu wręczenia statuetki „Kreator Energii” dokonuje Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej lub osoba przez niego upoważniona.
§3
1. Osoby nominowane do nagrody są zobowiązane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e RODO podać swoje dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję.
2. Podczas wręczania nagrody osobom wyróżnionym będą wykonywane zdjęcia, które zostaną zamieszczone na stronach internetowych FREO i KREO oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, LinkedIn i Instagram. Zgoda laureata na przyjęcie statuetki jednocześnie oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku w kontekście przyjmowania nagrody.
§4
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej na podstawie prawa powszechnie obowiązującego w RP.
2. Regulamin podlega udostępnieniu na stronie internetowej Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej.
§5
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu przez Walne Zebranie Stowarzyszenia Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej, tj. 19.06.2023 r.