Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych

Cel polityki

Polityka prywatności dotyczy zasad korzystania ze strony internetowej Kongresu Rozwoju energetyki Odnawialnej należącej do Stowarzyszenia Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej (dalej FREO) i związanym z tym zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych. W dalszych postanowieniach wymieniony jest także przypadek szczególny dotyczący danych zbieranych na potrzeby uczestnictwa w Kongresie Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – „RODO”).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Gdańskiej 4a; KRS: 0000868549; NIP: 8792726879; REGON: 38746527100000. Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie  oraz pod adresem email: forum@freo.org.pl

Inspektorem Danych Osobowych jest dr Grzegorz Koziński, tel. 784 934 088, email: kozinski@freo.org.pl

 

 1. Przedmiot Polityki prywatności

Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług przetwarzania danych osobowych członków FREO, gości strony WWW oraz osób zainteresowanych uczestnictwem w Kongresie Rozwoju Energetyki Odnawialnej (dalej: „Podmioty danych”),na podstawie art. 28 RODO. Polityka ma zastosowanie do wszystkich czynności, do realizacji których strony mogą uzyskiwać dostęp do powierzonych danych osobowych.

 1. Zakres powierzenia danych osobowych

Powierzone FREO dane osobowe Podmiotów danych mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firmę i NIP, zajmowane stanowisko, adres, dane dot. postanowień szczególnych odnoszących się do uczestnictwa w kongresie (uczestnictwo w panelach, bankietach itp.)

 1. Obowiązki odbiorcy danych
 1. Strona, której zostają powierzone dane osobowe zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanym z ich przetwarzaniem, w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO, w szczególności w zakresie art. 32, i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. FREO wypełnia te obowiązki poprzez zastosowane środki opisane na: kreo.org.pl/polityka_prywatnosci. Dane znajdujące się na serwerach FREO są odpowiednio zabezpieczone technicznie poprzez dostawcę usługi HOME.PL.
 2. Strona, której zostają powierzone dane osobowe zobowiązuje się zachować warunki przetwarzania wymagane przez art. 28 RODO, w tym realizować udokumentowane polecenia Strony powierzającej oraz wykonywać obowiązki przewidziane w art. 28 ust. 3 RODO.
 1. Dalsze powierzenie przetwarzania danych
 1. Strona nie jest uprawniona do udostępniania danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wymienione w tej umowie, chyba że nastąpi to za uprzednią dyspozycją Strony powierzającej przetwarzanie lub na żądanie organów państwowych uprawnionych do ich uzyskania, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Strona, której dane osobowe powierzono do przetwarzania jest zobowiązana zapewnić, iż dalszy podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu danych osobowych, daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie zapewniało stopień bezpieczeństwa danych odpowiedni do kategorii danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania oraz zagrożeń związanych z ich przetwarzaniem, jak również chroniło prawa osób, których te dane dotyczą. Dalsze powierzenie czynności przetwarzania jest możliwe jedynie pod warunkiem przyjęcia na siebie przez dalszy podmiot przetwarzający tych samych obowiązków ochrony danych jakie spoczywają na Stronach w ramach polityki.
 1. Odpowiedzialność i prawo kontroli
 1. Każda ze Stron ponosi we własnym zakresie odpowiedzialność za zgodność swoich działań z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym RODO oraz z umową, jak też za zobowiązania i oświadczenia w niej złożone.
 2. Każda ze Stron ma prawo kontroli środków stosowanych przez drugą Stronę przy przetwarzaniu i zabezpieczaniu powierzonych danych osobowych. Strony realizować będą prawo kontroli w godzinach pracy Strony kontrolowanej, po uprzedzeniu minimum 5-dniowym poinformowaniu.
 1. Okres przetwarzania

Polityka reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych  na czas realizacji celów przetwarzania, przy zastrzeżeniu art. 6 ust. 1 RODO. Po zakończeniu realizacji celów przetwarzania Strony usuną powierzone przez drugą Stronę dane osobowe, jak również wszelkie ich kopie. Każda ze Stron jest uprawniona do żądania zaprzestania przetwarzania powierzonych drugiej Stronie danych osobowych oraz ich usunięcia, jeżeli Strona przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową. W szczególnych przypadkach okres przechowywania może się wydłużyć. Dłuższy okres przechowywania danych wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentacji księgowej.

 1. Prawa strony powierzającej swoje dane

Osoba powierzająca swoje dane podczas korzystania z usług FREO ma szereg praw dot. administracji swoimi danymi, w tym w szczególności:

 1. prawo do dostępu do danych osobowych: przysługuje prawo do wglądu do swoich danych przechowywanych przez KREO, tj. wystąpienia o przekazanie szczegółowego spisu przechowywanych danych dot. osoby występującej o ich udostępnienie
 2. prawo do sprostowania danych – w przypadku konieczności sprostowania lub uzupełnienia danych przysługuje prawo o wystąpienie o niezwłoczne ich sprostowanie przez Administratora.
 3. prawo do usunięcia danych –osoba, której dane dotyczą ma prawo do wystąpienia do niezwłoczne usunięcie swoich danych przez Administratora. Szczególne przypadki regulują postanowienia RODO
 4. prawo do wycofania zgody – osoba ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych przez FREO w dowolnym momencie. Prawo nie reguluje wcześniejszych ustaleń a jedynie je unieważnia z momentem potwierdzenia otrzymania żądania wycofania zgody.

Pozostałe przypadki reguluje ustawa RODO.

 1. Dane dot. uczestnictwa w kongresie

Na stronie internetowej FREO dostępny jest formularz uczestnictwa w Kongresie Rozwoju Energetyki Odnawialnej (KREO). Zawarte w nim kategorie dodatkowe, nie mające zastosowania w podstawowej funkcjonalności strony FREO wymagają podania danych niezbędnych do celów organizacyjnych w/w kongresu. Dodatkowe kategorie mogą obejmować adres, numer telefonu, pełne imię i nazwisko, wyrażenie chęci uczestnictwa w poszczególnych eventach związanych z kongresem itp. Szczegółowe postanowienia dot. danych zbieranych za pomocą omawianego formularza zostaną dodane jako oddzielny dokument po uruchomieniu tej funkcjonalności. W przypadku zapisu metodami innymi niż formularz informacje dot. przetwarzania danych posiada Administrator.

 1. Postanowienia końcowe
 1. Doręczenia i zawiadomienia, dla których ta polityka lub powszechnie obowiązujące przepisy nie wymagają formy pisemnej, dokonywane będą na adres email: forum@freo.org.pl Korespondencję w formie pisemnej należy kierować na adres FREO wskazany powyżej z dopiskiem „Dział Bezpieczeństwa Informacji”. Zmiana adresu do korespondencji jest skuteczna od dnia doręczenia pisemnej informacji.
 2. W sprawach nieuregulowanych polityką zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów, jest sąd właściwy dla siedziby Strony zgłaszającej roszczenie.

W przypadku pytań, wątpliwości lub chęci zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z Administratorem pod adresem email:

forum@freo.org.pl