Program

Program Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23

Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 39/43, 87-100 Toruń

Poniedziałek – 09.10.2023 r.:

I dzień KREO23 – Polityka państwa, samorządy i przedsiębiorcy wobec OZE

Od godz. 8:45:   rejestracja Uczestników KREO23

Godz. 9:30-10:15: przywitanie zaproszonych Gości i Uczestników Kongresu,  przemówienia okolicznościowe

prowadzenie uroczystości otwarcia: red. Jagoda Rogatty

Godz. 10:15-11:50:

SESJA PLENARNA – Wyzwania transformacji energetycznej RP

moderator: red. Jagoda Rogatty

 • prof. dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu
 • dr hab. inż. Jacek Zimny, Prof. AGH w Krakowie, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
 • dr hab. Urszula Kiełkowska, Prof. UMK, Wydział Chemii UMK
 • dr Piotr Kamedulski, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu
 • dr Paweł Machalski – Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej
 • Tomasz Domański – Koordynator ds. rozwoju nowych projektów OZE  TotalEnergies

Zagadnienia:

 • Potencjał energetyki odnawialnej w Polsce
 • Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo ekologiczne – razem czy osobno?
 • Proces inwestycyjny dla instalacji OZE w świetle aktualnych wyzwań prawnych
 • Finansowanie inwestycji OZE
 • Prawne uwarunkowania rozwoju OZE
 • Dysfunkcje i bariery rozwoju OZE
 • Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce (na lądzie i na Bałtyku)
 • Rozwój energetyki słonecznej w Polsce (kolektory słoneczne i fotowoltaika)
 • Biogazownie i biometanownie – perspektywy rozwoju w Polsce
 • Elektromobilność w Polsce i na świecie
 • Efektywna modernizacja sieci dystrybucyjnych systemu elektroenergetycznego
 • Prosumenci energii – czy każdy z nas może produkować energię?
 • Zielony wodór – czy zastąpi benzynę?
 • Czy przedsiębiorstwo może być samowystarczalne energetycznie dzięki OZE?
 • Magazynowanie energii – więcej atutów czy znaków zapytania?

11:35-11:50 – dyskusja plenarna i pytania do zaproszonych Gości

Godz. 11:50-12:15 – przerwa kawowa połączona z sesją posterową

Postery naukowe przygotowali:

 1. dr hab. Urszula Kiełkowska, Prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Otrzymywanie sorbentów węglowych z materiałów odpadowych w procesie pirolizy
 2. dr hab. Agnieszka Pilarska, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Kofermentacja metanowa odpadów spożywczych i osadów ściekowych – aspekty mikrobiologiczne i fizykochemiczne
 3. dr hab. Krzysztof Mazurek, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Piroliza jako ekonomiczny i ekologiczny wariant zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
 4. dr Sebastian Drużyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wykorzystanie stałego produktu pirolizy biomasy jako sorbentu
 5. dr hab. Urszula Kiełkowska, Prof. UMK; dr hab. Krzysztof Mazurek, prof. UMK; dr Sebastian Drużyński, dr Bartłomiej Igliński, mgr Adriana Wróbel-Kaszanek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Potencjał biogazu w Polsce
 6. mgr Artur Borowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zielony wodór, szansa na szybszy rozwój energetyki odnawialnej

Godz. 12:15-14:00:

PANEL I – Lokalny wymiar transformacji energetycznej

moderator: red. Jacek Szczęsny

 • dr inż. Andrzej Montwiłł – Pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. OZE, Politechnika Morska w Szczecinie
 • dr Bartłomiej Igliński – Wydział Chemii UMK w Toruniu
 • Tomasz Brzoskowski – Wójt Gminy Stężyca
 • Jacek Czarnecki – Wójt Gminy Chełmża
 • Jakub Kochowicz – Wójt Gminy Lisewo
 • Jerzy Zająkała – Wójt Gminy Łubianka
 • Romuald Meyer – Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. w Bydgoszczy
 • Krzysztof Kozendra – Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej

Zagadnienia:

 • Rola samorządu terytorialnego w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym
 • Rola spółdzielni energetycznych i klastrów energii w rozwoju obszarów wiejskich oraz stymulowaniu energetyki prosumenckiej
 • Gospodarka obiegu zamkniętego i jej profity dla społeczeństwa oraz środowiska,
 • Gmina samowystarczalna energetycznie – slogan czy postulat warty realizacji?
 • Rola biogazowni rolniczych i innych technologii przeróbki odpadów komunalnych

          Godz. 13:45-14:00:   pytania do samorządowców – dyskusja

          Godz. 14:00-14:45:   obiad i dyskusje kuluarowe

 Godz. 14:45-16:30

PANEL II – OZE w rolnictwie                                

moderator: dr inż. Sławomir Gromadzki, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

 • Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Poseł na Sejm RP
 • dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM – Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie
 • dr inż. Jarosław Mioduszewski, Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie
 • dr inż. Sylwester Borowski – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich
 • Sławomir Łazarski – Prezes Zarządu MCMP sp. z o.o./ doradca Zarządu/Główny Technolog w Polskiej Grupie Biogazowej
 • Piotr Galiński – Wiceprezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej

Zagadnienia:

 • Potencjał energetyczny polskiej wsi
 • Rola biogazu i biometanu/bio-LNG w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego RP i bezpieczeństwa społeczności lokalnych
 • Problemy związane z pozyskiwaniem substratu i zagospodarowaniem pofermentu
 • Ustawa o biogazowniach rolniczych i biopaliwach
 • Fotowoltaika i wiatraki na obszarach wiejskich
 • Finansowanie inwestycji w OZE na obszarach wiejskich
 • Obszary wiejskie a gospodarka wodorowa RP

Godz. 16:15-16:30:   dyskusja panelowa

Godz. 16:30-18:15wspólny spacer po historycznym centrum Torunia (start pod Hotelem Filmar)

Godz. 19:30 –  uroczysty bankiet i wręczenie statuetki Kreator Energii 2023

     (Hotel Filmar – uczestnicy czynni paneli dyskusyjnych/autorzy referatów i zaproszeni Goście)

Wtorek – 10.10.2023 r.

II dzień KREO23 – Nauka wobec OZE

Od godz. 8:30:   rejestracja Uczestników KREO23

Godz. 9:00-10:40

PANEL III – Technologie chemiczne a OZE

moderator: dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK

 1. 9:00-9:15: prof. dr hab. Wojciech Kujawski, UMK w Toruniu, Szanse technik membranowych w wytwarzaniu energii odnawialnej
 2. 9:15-9:30: dr hab. Sylwester Furmaniak, prof. ANS, Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, Adsorpcja w porach nanowęgli gyroidalnych jako potencjalny sposób magazynowania wodoru – ocena z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo
 3. 9:30-9:45: dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK, UMK w Toruniu, “Water splitting” okiem nanochemika
 4. 9:45-10:00: dr inż. Magdalena Dąbrowska, SGGW w Warszawie, Aglomeracja ciśnieniowa biomasy odpadowej
 5. 10:00-10:15: dr inż. Adam Świętochowski, SGGW w Warszawie, Energochłonność aglomeracji paliw formowanych
 6. 10:15-10:30: dr Piotr Kamedulski, UMK w Toruniu, Nowoczesne hybrydowe materiały węglowe jako nowa perspektywa w magazynowaniu energii

10:30-10:40 – dyskusja panelowa

10:40-10:55 – przerwa kawowa

Godz. 10:55–13:20

PANEL IV– Typy instalacji OZE w ujęciu porównawczym – atuty i dysfunkcje 

moderator: dr Paweł Machalski, Prezes Zarządu FREO

 1. 10:55-11:10: dr hab. inż. Jacek Zimny, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP, Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z zasobów geotermalnych szansą rozwoju Gmin w Polsce
 2. 11:10-11:25: dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Geoenergetyka otworowa w intensywnych przemianach energetycznych
 3. 11:25-11:40: dr hab. Michał Pietrzak, prof. PG,  Politechnika Gdańska, Zielony wodór – kolejny, rewolucyjny krok w transformacji energetycznej
 4. 11:40-11:55: dr hab. Krzysztof Pilarski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wiodące aspekty funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce
 5. 11:55-12:10: dr hab., prof. INE PAN Aleksander Jakimowicz, Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk, Prometejskie technologie energetyczne (słoneczna, rozszczepialna i fuzyjna)

12:10-12:25 – przerwa kawowa 

6. 12:25-12:40: dr inż. Andrzej Montwiłł, Politechnika Morska w Szczecinie, Morska energetyka wiatrowa jako istotny element transformacji energetycznej w Polsce

7. 12:40-12:55: dr inż. Michał Izdebski, Instytut Energetyki – Oddział Gdańsk, Cyfrowy symulator czasu rzeczywistego – rewolucja w rozwiązywaniu wyzwań związanych z rozwojem OZE

8. 12:55-13:10: dr inż. Sławomir Gromadzki, PANSIM w Ciechanowie, Potencjał rozwoju energetyki wodnej w modelu rozwoju retencji wody w systemie zarządzania kryzysowego RP

9. 13:10-13:25: mgr inż. Maja Dyczkowska, Total Energies, Rozwój różnych technologii OZE w Polsce okiem globalnego inwestora

     13:25-13:35– dyskusja panelowa

     13:35-14:15 – obiad i dyskusje kuluarowe

Godz. 14:15 –17:00

       PANEL V – Samorządy i przedsiębiorstwa w dobie transformacji energetycznej – aspekty organizacyjne, prawne i finansowe    

moderator: Piotr Galiński, Wiceprezes Zarządu FREO

 1. 14:15-14:30: dr Jacek Janiszewski – wystąpienie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w latach 1997-1999; Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Integracja  i Współpraca”
 2. 14:30-14:45: dr Agnieszka Mazurek-Czarnecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Przedsiębiorstwa w obliczu transformacji energetycznej
 3. 14:45-15:00: dr Bartłomiej Igliński, UMK w Toruniu, Transformacja energetyczna na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
 4. 15:00-15:15: dr Jarosław Krajewski, Politechnika Gdańska, Trendy w produkcji energii elektrycznej z OZE – analiza statystyczno ekonometryczna
 5. 15:15-15:30: dr inż. Adam Mroziński, Politechnika Bydgoska, Spółdzielnie energetyczne w Polsce: efektywna produkcja oraz konsumpcja energii na poziomie lokalnym. Dobre praktyki. Szanse i zagrożenia,
 6. 15:30-15:45: dr Paweł Machalski, Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej, Rola samorządu terytorialnego w transformacji energetycznej RP

15:45-16:00 – przerwa kawowa

 1. 16:00-16:15: mgr Anna Jarosz, AGH w Krakowie, Wyzwania we wdrażaniu mikrosieci
 2. 16:15-16:30: mgr Marcin Łysuniec, Centrum Efektywności Energetycznej Sp. z o.o., Wpływ różnych modeli finansowania inwestycji energetycznej na dług publiczny w sektorze samorządowym
 3. 16:30-16:45: mgr Daniel Czebiełko, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Bezpieczeństwo elektroenergetyczne na przykładzie województwa śląskiego w ujęciu metody M.E Portera
 4. 16:45-17:00: mgr Piotr Krupa-Lubański, Fundacja Demokracji Bezpośredniej, Zagłosuj swoją pralką na czystą energię, czyli żyjmy zgodnie z naturą

 17:00-17:15 – podsumowanie i zamknięcie Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23

Po Kongresie przewidziana jest publikacja wystąpień w formie monografii.   Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na adres email: kreo@freo.org.pl

Zgłoszenia uczestnictwa i tematów wystąpień: https://kreo.org.pl/formularz

Lista referatów i posterów na KREO23 wg kolejności zgłoszeń

Kongres dofinansowany jest ze środków: